Sababootni hanqina vaayitaaminii D maalii?

Hanqina Vaayitaaminii D
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/8ld4

Sharing is caring!

Vaayitaaminii “D” fayyaa waliigalaa eeguu keessatti gahee murteessaa qaba, keessumaa daa’immaniif. Haa ta’u malee, hanqina Vaayitaaminii “D” fayyaa isaanii irratti dhiibbaa guddaa qabaachuu danda’a.

Advertisements

Daa’imman hanqina Vaayitaaminii “D”f maaliif saaxilamuu?

 1. Rakkoo fayyaa: rakkoo fayyaa kan akka cystic fibrosis, Crohn’s disease, celiac disease, fi dhukkuba Kalee fi dhuibee Tiruu daa’imman keessatti Vaayitaaminii “D”n akka hin xuuxamne gochuu danda’a.
 2. Aduutti baasuu dhabuu: Daa’imman gogaa isaanii gurraacha ta’e hanqina Vaayitaaminii “D” qabaachuuf carraan isaanii guddaadha. Sababiin isaas daa’imman gogaan isaanii gurraacha hin tane waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu hamma gahaa Vaayitaaminii “D” oomishuuf aduudhaaf saaxilamuu baay’ee waan barbaadaniif. Aduutti baasuu dhabuun sababa hanqina Vaayitaaminii “D” keessaa isa tokkodha. Keessattuu biyyoota sahaaraan gadii keessatti baay’inaan kan mul’atudha.

Mallattooleen hanqina Vaayitaaminii “D” maalii?

 • Hanqinni Vaayitaaminii “D” daa’imman irratti fayyaa lafee akka hubamu gochuun, kaalseemii gadi aanaa, rikeettisii fiduu danda’a.
 • yeroo hedduu dafquu
 • Dadhabbii humnaa olii
 • Miira jeeqamuu

Hanqina Vaayitaaminii “D” akkamiin ittisuu dandeenyaa?

Rakkooleen hanqina Vaayitaaminii “D” waliin wal qabatan maalii?

 1. Cabuu lafee sababa rikkeettisii
 2. Dhukkuba sombaa irra deddeebbiif saaxilamuu
 3. Guddinni maashaa duubatti harkifachuu
 4. Daa’imman yeroo eeganii dhaabbachuu fi deemuu dadhabuu
 5. Dhiibbaan dhiiga somba keessaa dabaluu.

Goolaba

Xumura irratti, hanqinni Vaayitaaminii “D” daa’immanii fayyaa isaanii irratti dhiibbaa cimaa qabaachuu danda’a, keessumaa fayyaa lafee wajjin walqabatee.Hanqina Vaayitaaminii “D” hambisuuf daa’imman ifa aduutti baasuun filannoo jalqabaati.

 

Views: 35

Leave a Reply

Related Post