Little Life Docs: Science-Based Child Health Child Health,Healthcare Access,Nutrition and Diet,Parenting Tips Sababootni ilkaan gaafa dhalatan biqilchuu daa’immanii maalii?

Sababootni ilkaan gaafa dhalatan biqilchuu daa’immanii maalii?

Ilkaan daa'immanii
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/ipg2

Sharing is caring!

Yeroo daa’imummaa ilkaan gosa lama guddachuu danda’a. Inni jalqabaa ilkaan daa’imaa yeruma dhalatan biqilee yoo ta’u inni lammaffaan immoo erga daa’imni dhalatee ji’a tokko keessatti yeroo biqiludha.

Advertisements

Ilkaan yeroo malee biqile biyyoota adda addaa keessatti kutaalee hawaasaa adda addaa keessatti yaada dogoggoraa adda addaa qaba. Fakkeenyaaf, hawaasa murtaa’e Chaayinaa keessatti shamarreen tokko ilkaan garmalee guddatte yoo dhalatte mallattoo carraa badaa akka ta’e himama.

Hangam daa’imman irratti ni mul’ataa?

Akka qorannoowwan adda addaatti daa’imman ilkaan qabatanii dhalatan daa’imman erga dhalatanii ji’a tokko keessatti ilkaan biqilchan dachaa sadii caala. Biyyoota qorataman keessatti giddu galeessaan daa’imman 2000 hanga 3500 keessaa daa’imni 1 ilkaan daa’imaa yeroo dhalatanii qabaachuu danda’a. Ilkaan kana keessaa dhibbeentaan 1-10 ilkaan lakkoofsaan kan dabalataa yoo ta’u fi dhibbeentaan 90 ol ilkaan daa’immanii yeroo malee dho’eedha. Kanaaf daa’imman yeroo dhalatan ilkaan gosa kana qaban %90 ol ilkaan jalqabaa hin qabaatan. Yeroo baayyee kutaa fuulduraa mangaagaa gara gadii irratti kan mul’atan yoo ta’u, kutaalee mangaagaa biroo keessattis mul’achuu danda’u. Daa’imman dhiiraa fi dubaraa irrattis walqixa ni mul’ata.

Sababni isaa maal ta’uu danda’a?

Sababni sirrii ta’e hanga ammaatti hin beekamne, garuu yaadonni adda addaa ni jiru. Isaanis:        

 1. Rakkoo Jeneetiksii       
 2. Rakkoo hormoonota garagaraa       
 3. Faalama naannoo keemikaalotaa. Fakkeenyaaf: Environmental pollution with polyhalogenated aromatic  hydrocarbons                 
 4. Rakkoon fayyaa yeroo ulfaa mudatu, kan akka ho’a qaamaa cimaa; kanneen biroo keessaa

Rakkoo akkamii fiduu danda’a?

 • Madaa giddu galeessaa gama keessoo arrabaa
 • Ilkaan gara qoonqootti ykn gara ujummoo qilleensaa seenuudhaan hafuura baafachuuf rakkachuu
 • Harma haadha ciniinuu fi madeessuu
 • Yaaliin daa’imni harma hoosisuuf godhu jeequu fi 
 • Hanqina nyaataa 
 • Daa’imman irratti gosti ilkaan umrii ji’a 6 irraa ka’ee guddatu bakka rakkoon kun armaan olitti ibsametti akka hin dhoofne kan qabu yoo ta’u, kanaan walqabatee haalli ilkaan isaanii yeroo ga’eessota ta’an yeroo biraa caalaa dursee dhoo’u ni jira.
Ilkaan daa'immanii

Ilkaan daa’immanii kan dhalootaa

Furmaanni isaa maalii?

 1. Furmaanni isaas waa’ee rakkoo dho’iinsa ilkaan irraan kan ka’e ogeessa fayyaa waliin haasa’uu ta’a.
 2. Rakkooleen armaan olitti tarreeffaman kun yoo hin uumamne bakka isaa akka turuuf hordoffii fi kunuunsuun barbaachisaadha.

Gudunfaa

Daa’imman gaafa dhalatan ilkaan biqilchanii dhalatan yoo rakkoo akka harma haadhaa ciniinuu, hodhuuf rakkachuu yoo hin qabaatne ilkaan sana buqqisiisuun dirqama miti. Haa tahu malee hordoffii Ogeessa fayyaa ilkaanii barbaachisa.

Views: 13

Leave a Reply

Related Post