Little Life Docs: Science-Based Child Health Child Health,Common Illnesses,Healthcare Access,Parenting Tips Sababootni infeekshinii ujummoo fincaanii daa’imman irratti maalii?

Sababootni infeekshinii ujummoo fincaanii daa’imman irratti maalii?

Infeekshinii
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/9bw2

Sharing is caring!

Infeekshinii ujummoo fincanii jechuun yeroo Jarmootni ujummoo fi fincaan daa’immanii keessatti guddatanidha. Innis kalee, ujummoo fincaanii affuuffee fincaaniin wal qabsiistu, affuuffee fincaanii fi tuubboo affuuffee irraa hanga fiixee qaama saalaa fincaan bahu dabalata.

Advertisements

Infeekshiniin kuni daa’imman keessatti sababii garaagaraan itti dhufa. Waggaa tokkoo gaditti dhiiratu irra caalaa hubama; waggaa tokko booda garuu warra durbaatu 10:1 caala.

Sababootni Infeekshinii ujummoo fincaanii maalii?

 • Kittaanamuu dhabuu daa’immanii (dhiira keessatti)
 • Shaakala boobbaa qulqulleeffachuu daa’immanii (Dhalaa keessatti)
 • Goginsa garaa.
 • Fincaan sa’aatii hedduu qabachuu
 • Yeroo fincaa’an osoo hin xumuriin adda muruu
 • Bishaan gahaa dhuguu dhabuu
 • Duubaa gara fuulduraatti qulqulleessuu bobbaa (dhalaa keessatti)
 • Cufamuu tuubboo fincaanii…obstructive uropathy( dhiira keessatti hedduminaan jiraatus dhalaa keessas ni jira)
 • Uumamaan bana tahee uumamuu kutaa dugdaa….kuni narvoota sirna fincaanii rakkoo akka godhatan gochuun fincaan turuun infeekshiniif saaxila
 • Dhalaa furdoo tahan keessatti uffata jalaa isaan qaban uffatan
 • Wal qabatee uumamuu kutaa qaamaa saala gara alaa (labial adhesion) (dhalaa keessatti)
 • Afuuffeen fincaanii dalagaa ishii seeraan dalaguu dhabuu.
 • Taphaa fi sababii garaagaraan kan fincaa’uu qaban yoo tursiisan( lazzy bladder syndrome)

Mallattooleen infeekshinii ujummoo fincaanii maalii? 

 • Ho’ina qaamaa, hooqqisuu, hir’ina fedhii nyaataa, dhukkubbii garaa gama cinaa
 • Dhukkubbii garaa handhuuraa gadi
 • Amma fincaaniif muddamuu, gubaatii yogguu fincaa’an( daa’imni xixiqqoon ni boohu)
 • Fincaa’uuf cinqamuu
 • Bifti fincaanii jijjiiramuu
Infeekshinii

Infeekshinii ujummoo fincaanii daa’imman irratti

Rakkoolee infeekshinii ujummoo fincaaniin wal qabatan maalii? 

 1. Kaleen dalagaa isaa dhaabuu danda’a.
 2. Dhiibbaa dhiigaa…madaa’uu kaleetiin
 3. Malaa kuufachuu Kaleetti jijjiiramuu danda’a
 4. Irra deddeebbiin infeekshinii kanaaf akka saaxilamiif sababa tahuu danda’a
 5. Tuubboon fincaanii dalagaa isaa sirriitti akka hin dalagde gochuun duubatti dhangala’uu fincaaliif sababa tahuu danda’a

Infeekshinii ujummoo fincaanii ittisuu fi yaala godhamuu qaban

 • Gara mana yaalaa dhihoo deemanii rakkina armaan olii yoo qabaatan sodaa malee himuudha
 • Dawwaa Hakiimaan kennamu seeraan kennanii xumursiisuu
 • Bishaan gahaa akka dhugan gorsuu
 • Ijoolleen dhiiraa akka kitaansisuu
 • Eegumsa boolii sirriitti maatiin daa’ima gorsuu fi bishaaniin qulqulleessuu
 • Goginsa garaa yoo qabaatan gara mana yaalaa geessuun gorsa barbaachisu gaafachuu
 • Daa’imman yogguu fincaa’an xumuranii akka fincaa’an gorsuu
 • Fincaaniin qabamanii akka hin tursiisne gorsuu.
 • Dugda isaanii irra dhiita, madaa waliin dhalate, yeroo fincaa’an rakkoo isaan mudatu mara yeroo irratti argan dafanii mana yaalaa dhihoo geessuudha.
 • Irra deddeebbiin yoo kan qabaman tahe sababii tuubboo fincaanii sun rakkoo qabaachuu maluuf qorannoo biraa barbaachisa. Keessattuu ji’a jaha keessatti dhufnaan qorannoo sirriitti barbaachisa.

Views: 12

Leave a Reply

Related Post