Sababootni madaa’uu garaachaa daa’imman irratti maalii?

Madaa'uu garaachaa
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/at43

Sharing is caring!

Madaa’uun garaachaa maalii?

Madaa’uu garaachaa jechuun yogguu garaachi sababa adda addaatiin asiidiin garaachaa akka dabalu taasisanii fi baakteeriyaa H. pylori wal horuun membeeriin garaachaa irratti madaan uumamudha.

Advertisements

Daa’imman irratti uumamuu danda’aa?

Eeyyee, uumamuu danda’a. Haa tahu malee, daa’imman irratti ga’eessota wajjin wal bira qabamee yoo ilaalamu baay’ee xiqqaadha. Keessattuu daa’imman umurii mana barumsaa irra jiran irratti baay’inaan mul’ata.

Sababoota madaa’uu garaachaa maalii?

 1. Infeekshinii Helikoobaakteer paayiloorii (H.Pylori infection).
 2. Qoricha NSAIDs jedhaman akka Ibuprofen.
 3. Qoricha biroo akka Isteeroyidii jedhaman.
 4. Dhiphina fa’a.
Madaa'uu garaachaa

Madaa’uu garaachaa daa’immanii

Mallattooleen madaa’uu garaachaa daa’immanii maalii?

 • Garaa dhukkubbii naannoo laphee irraa ykn garaa ciniinnaa naannoo handhuuraa.
 • Lolloocca’uu fi ol deebisuu.
 • Miira gubaatii garaa naannoo laphee (gara olii)
 • Garaa dhukkubbiin kunis nyaata booda cimuus fooyyees mul’isuu mala.

Madaa’uu garaachaa akkamiin yaaluu dandeenyaa?

 1. Qorannoon baakteeriyaa sababa tahe kana yoo argame isaaf yaala kennuu.
 2. Qorichoota asiidii garaachaa tasgabbeessan kennuu.
 3. Rakkoolee biroo madaa’uu garaachaan wal qabatan yaaluu fa’a.

Akkaataa madaa’uu garaachaa hambisuu dandeenyu maal fa’aa?

 • Wantoota dhibee kana kakaasan kanneen akka NSAID, alkoolii fi nyaata kaafeeniin of keessaa qabu hir’isuu.
 • Nyaata sa’aatii isaa eeganii akka sooratan gochuu.
 • Aarii fi dhiphina akka hir’isan gochuu.
 • Haala nyaataa fooyya’aa akka argatan mijeessuu fa’a.

Views: 5

Leave a Reply

Related Post