Sababootni ulfaatina dabaluu dhabuu daa’immanii irratti maalii?

Ulfaatina dabaluu dhabuu
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/4bl6

Sharing is caring!

Advertisements

Sababoonni ulfaatina dabaluu dhabuu daa’immanii hedduudha. Isaanis:- 

  1. Rakkoo fayyaa daa’immanii:- kan akka dhibee mar’immaanii, dhukkuba onnee fi sombaa.
  2. Sababa Nyaataan wal qabatan:- Nyaata fayyaa qabeessa soorachuu dhabuu, kaalorii gahaa fudhachuu dhabuu, ykn rakkoo xuuxaminsa nyaataa fa’a.
  3. Dhiphina maatii fi rakkoolee hawaas-dinagdee: haalawwan mana keessaa dhiphina fidan, kan akka wal hiikuu, du’a miseensa maatii ykn walii galtee dhabuu haadhaa fi abbaa fa’a.
  4. Rakkoo akkaataa daa’ima nyaachisuu:- kanneen akka irra deddeebbiin bulgaafachuu, ol deebisuu ykn dammaqina dhabuu daa’immanii yeroo nytaata fa’a. 
  5. Rakkoolee Harma Hoosisuu:- kaalorii gahaa fudhachuu dhabuu ykn tooftaa harma hoosisuu gaarii hin taane dabalata.
  6. Rakkoo fayyaa haadhaa:- Dhibee onnee, Hormoonii, hanqina nyaataa fi kkf.
Ulfaatina dabaluu dhabuu

Ulfaatina dabaluu dhabuu daa’immanii

Gudunfaa 

Daa’imman irratti ulfaatinni dabaluu dhabuun dhiibbaa yeroo dheeraa qabaachuu akka danda’u hubachuun barbaachisaadha. Isaanis kan akka guddina fi bilchina qaamaa irratti dhiibbaa uumuu danda’a. Sababoota bu’uuraa dabaluu dhabuu ulfaatina daa’immanii adda baasuun yaalaa fi soorataa sirrii ta’een furuuf akkasumas  guddinaa fi bilchina fayya qabeessa daa’immaniif murteessaadha.

Views: 40

Leave a Reply

Related Post