Tag: #nutrition

nyaata daa’immanii

Qajeelfama nyaata daa’immanii: umurii daa’immanii irratti hundaahuunQajeelfama nyaata daa’immanii: umurii daa’immanii irratti hundaahuun

Akka dhaabbatni fayyaa addunyaa fi qorannooleen adda addaa ibsan irratti hundaa’uun qajeelfama nyaata daa’immanii hubachuun barbaachisaadha. Qajeelfamni kunis maatiifis tahe daa’immaniif faayidaa hedduu qaba. Advertisements Umurii hanga ji’a jahaa Daa’imman

Nyaata daa'immanii

Nyaata Daa’imman waggaa lamaa gadiif: Qajeelfama maatii daa’immaniifNyaata Daa’imman waggaa lamaa gadiif: Qajeelfama maatii daa’immaniif

1. Harma Hoosisuu fi Foormulaa Nyaachisuu Harma hoosisuu: Aannan harmaa soorata daa’immaniif isa filatamaa fi jalqabaati. Soorata barbaachisoo, farra qaama halagaa fi inzaayimoota sirna ittisa qaamaa daa’imaa fi guddina waliigalaa

Hanqina Vaayitaaminii D

Sababootni hanqina vaayitaaminii D maalii?Sababootni hanqina vaayitaaminii D maalii?

Vaayitaaminii “D” fayyaa waliigalaa eeguu keessatti gahee murteessaa qaba, keessumaa daa’immaniif. Haa ta’u malee, hanqina Vaayitaaminii “D” fayyaa isaanii irratti dhiibbaa guddaa qabaachuu danda’a. Daa’imman hanqina Vaayitaaminii “D”f maaliif saaxilamuu?

Nyaata madaalamaa

Nyaata madaalamaa dabalataa fi daa’imman waggaa tokkoo gadiiNyaata madaalamaa dabalataa fi daa’imman waggaa tokkoo gadii

Daa’immaniif nyaata madaalamaa yeroo ilaallu, guddinaa fi bilchina akkasumas fayya qabeessummaa isaaniif nyaatni gorfaman ni jiru. Nyaata madaalamaa barbaachisoo kunis daa’immaniif gahee guddaa ni taphatu.  Nyaata madaalamaa barbaachisoo tahan Nyaata

Hidhii fi laagaa

Gargaarsa daa’imman hidhii fi laagaan banaa tahee uumameef taasifamuu qabuGargaarsa daa’imman hidhii fi laagaan banaa tahee uumameef taasifamuu qabu

Daa’imman hidhii fi laagaan isaanii banaa tahee uumame kunuunsa gaarii ni barbaadu.  Qabxiilee ijoo kunuunsa isaaniin wal qabatee kennamuu qabu tokko tokko kanneen armaan gadiiti. Isaanis:- “Nyaata isaanii”:- Daa’imman laagaan