Tag: #Onnee

rakkoo fayyaa daawun siindiramii waliin wal qabatan

Rakkoo fayyaa daawun siindiramii waliin walqabatanRakkoo fayyaa daawun siindiramii waliin walqabatan

Daawun Siindiramii rakkoo jeneetiksii sababa kooppii dabalataa kiroomozoomii 21 jiraachuu isaatiin dhufudha. Mallattoowwanii fi dhimmoonni rakkoo fayyaa Daawun Siindiramii waliin walqabatan daa’imman irraa gara daa’immaniitti garaagarummaa qabaachuu kan danda’an ta’us,

dhibee Onnee Rihuumaatikii

Hariiroon Infeekshinii Toonsilii fi dhibee Onnee Rihuumaatikii maalii?Hariiroon Infeekshinii Toonsilii fi dhibee Onnee Rihuumaatikii maalii?

Infeekshiniin Toonsilii sababa infeekshinii baakteeriyaan dhufu yoo ta’u, daa’imman irratti kulkulfannaa Ujummoolee kutaa Onnee fiduu fi booda irra dhibee Onnee Rihuumaatikii daa’imman irratti dhufuuf sababa guddaa tahedha. Advertisements Dhibee Onnee

dhukkuba Onnee daa'immanii

Hubannoo dhukkuba Onnee Daa’immanii irratti: waan maatiin beekuu qabuHubannoo dhukkuba Onnee Daa’immanii irratti: waan maatiin beekuu qabu

Seensa Akka maatiitti daa’imman keenya eeguu fi fayyaa isaanii mirkaneessuuf carraaqna. Yeroo baayyee dhukkuba onnee namoota ga’eessotaa wajjin kan wal qabsiifnu ta’us, daa’immanis haalawwan kanaan miidhamuu akka danda’an beekuun murteessaadha.