Tag: #RenalDiseases

Hanqina Vaayitaaminii D

Sababootni hanqina vaayitaaminii D maalii?Sababootni hanqina vaayitaaminii D maalii?

Vaayitaaminii “D” fayyaa waliigalaa eeguu keessatti gahee murteessaa qaba, keessumaa daa’immaniif. Haa ta’u malee, hanqina Vaayitaaminii “D” fayyaa isaanii irratti dhiibbaa guddaa qabaachuu danda’a. Advertisements Daa’imman hanqina Vaayitaaminii “D”f maaliif