Ukkaamamuu daa’imman reefu dhalatanii: waan maatiin beekuu qabu

Ukkaamamuu daa’imman reefu dhalatanii
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/dhft

Sharing is caring!

Ukkaamamuun daa’imman reefu dhalatanii rakkoo fayyaa hamaa fi nageenya daa’imman reefuu dhalatan irratti dhiibbaa guddaa fiduu danda’uudha. Sababoota isaa hubachuu, mallattoolee jalqabaa adda baasuun, fi yaala akka argatan mirkaneessuun dhiibbaa dhibee daa’imman ukkaamamanii dhalatanii xiqqeessuuf barbaachisaa dha. Barreeffamni kun waa’ee dhukkuba Ukkaamamuu daa’imman reefu dhalatanii irratti hubannoo uumuun, sababoota, mallattoolee fi rakkoo yeroo dheeraa irratti hubannoo kennuu kan kaayyeffatedha. 

Advertisements

Sababoota ukkaamamuu daa’imman reefu dhalatanii

Ukkaamamanii dhalachuu daa’immanii jechuun yeroo daa’imman reefuu dhalatan yeroo gadameessa keessa jiran, yeroo dahumsaa ykn erga dhalatanii booda oksijiinii ykn dhiiga gahaa gara kutaa sammuu hin argannedha. Hanqinni oksijiinii kun rakkoo fayyaa hamaa fiduu fi lubbuu daa’imaa illee balaadhaaf kan saaxiludha. Ukkaamamanii dhalachuu daa’immanii kun sababoota adda addaatiin kan dhufu yoo ta’uu, isaanis kanneen akka: 

Maatiin tarkaanfiiwwan ittisaa fudhachuu fi da’umsa nageenya qabu mirkaneessuuf sababoota ta’uu danda’an kana beekuun barbaachisaa dha.

Mallattoolee battalaa ukkaamamuu daa’imman reefuu dhalatanii

Daa’imman reefuu dhalatan kanneen Ukkaamamanii dhalachuu daa’immanii qaban mallattoolee akka hafuura baafachuu dadhabuu, akkuma dhalataniin boohuu dhabuu, maashaan isaanii laafaa ta’uu, dha’annaa onnee suuta jechuu fi gogaan isaanii gurraacha’uu ta’e agarsiisuu danda’a. Mallattoolee kana hatattamaan adda baasuun rakkoolee dabalataa ittisuuf hatattamaan yaalaa akka argataniif murteessaadha.

Ukkaamamuu daa’imman reefu dhalatanii

Ukkaamamuu daa’imman reefu dhalatanii

Rakkoolee Yeroo Dheeraa daa’imman ukkaamamanii dhalatanii

Maatiin rakkoolee mudachuu danda’an kana beekuu fi daa’ima isaaniif kunuunsa sirrii barbaaduun murteessaadha.

Akkaataa ukkaamamuu daa’imman reefu dhalatanii hambisuu dandeenyu

Yeroo hunda ukkaamamuu daa’imman reefu dhalatanii hambisuun kan hin danda’amne ta’us, tarkaanfiiwwan haati tokko yeroo ulfooftutti  balaa kana xiqqeessuuf fudhachuu danda’an jiru. Isaanis:

  1. Yeroo yerootti hordoffii fi qorannoo dahumsa duraa taasisuu: Kunuunsi dahumsa duraa yeroo yerootti godhamu sababoota balaa ta’uu danda’an kamiyyuu adda baasuu fi yaala argachuuf ni gargaara.
  2. Ogeessota eegumsa fayyaa wajjin mariihachuu: Waa’ee haalawwan fayyaa keessanii duraan jiruu ykn yaaddoowwan si mudachuu danda’an kamiyyuu garee eegumsa fayyaa kee beeksisuu fi mariihachuun barbaachisaadha.
  3. Wantoota tokko baruuf of qopheessuu: Sadarkaa ciniinsuu, rakkoolee mudachuu danda’anii fi yeroo da’umsaa maaltu akka eegamu baruuf barnoota da’umsaa irratti hirmaachuun fi of qopheessuun barbaachisaadha.
  4. Karoora da’umsaa qabaachuu: Filannoo fi yaaddoo kee ogeessa kunuunsa fayyaa kee waliin mari’adhuu akkasumas haalawwan balaa tasaa karoora da’umsa kee keessatti dabaluun qopheessuun hojii irra oolchi.

Goolaba

Ukkaamamuun daa’imman reefu dhalatanii rakkoo fayyaa hamaa xiyyeeffannoo hatattamaa barbaadudha. Sababoota isaa hubachuudhaan, mallattoolee isaa adda baasuudhaan, akkasumas barbaachisummaa dafanii yaala sirrii argachuun barbaachisaa ta’uu isaa beekuudhaan, maatiin fayyaa daa’imman reefuu dhalatanii mirkaneessuu keessatti gahee guddaa taphachuu danda’u. Hubahiisa, kunuunsi dahumsa duraa, ogeeyyii fayyaa wajjin ifatti mariiyachuun, fi rakkoolee mudachuu danda’aniif qophaa’uun balaa ukkaamamuu daa’imman reefu dhalatanii da’umsaatiin walqabatee dhufu xiqqeessuuf gargaara.

Waa’ee “dhibee Cerebral palsy” asiin dubbisaa!

Views: 21

Leave a Reply

Related Post