Ulfaatina qaamaa dabaluu

Ulfaatina qaamaa
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/loet

Sharing is caring!

Ulfaatina qaamaa dabaluun guddinaa fi bilchina daa’immanii keessatti waan barbaachisaa ta’edha. Daa’imman hundi saffisa mataa isaaniitiin kan guddatan yoo ta’u, daa’imman irratti ulfaatina qaamaa fayya qabeessa ta’een dabaluudhaaf qajeelfamni waliigalaa ni jira. Qabxiileen ijoo ilaaluu qabnu tokko tokko kunooti:

Advertisements

Ulfaatina qaamaa dabaluu fayyaa qabeessa

Daa’imman fayyaa qaban, yeroon gahee dhalatan baay’een isaanii naannoo ji’a 4tti ulfaatina dhaloota isaanii dachaa lama godhatu. Daa’imman dhiiraa akkaataa idileetti ulfaatina dhaloota isaanii gara ji’a 10tti dachaa sadii kan dabalanidha.  Haa ta’u malee daa’imman hundinuu haala adda addaa fi saffisa mataa isaaniitiin akka guddatan yaadachuun barbaachisaadha.

Harma hoosisuu fi daa’imman ulfaatina qaamaa dabaluu

Aannan harmaa guddina daa’imaaf soorata sirrii ta’e kenna. Daa’imman harma hodhan guyyoota jalqabaa muraasa keessatti hamma xiqqaa colostrum (aannan harmaa jalqabaa) argachuun isaanii waanuma jiruudha, itti aansuunis aannan harmaa bilchaataa guddinaaf soorata barbaachisan hunda kennu. Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa (WHO) daa’imman harma hodhan irratti hundaa’uun ulfaatina qaamaa isaanii madaaluuf chaartii guddinaa qopheessee jira.

Aannan Foormulaa fi Ulfaatina qaamaa

Daa’imman foormulaa sooratan ulfaatina qaamaa ni dabalu. Soorata sirrii fi ulfaatina qaamaa fayya qabeessa ta’e dabaluudhaaf qajeelfama foormulaa daa’immanii qopheessuu fi nyaachisuuf gorfame hordofuun barbaachisaa dha.

Ulfaatinni qaamaa dabaluun harkifachuu

Daa’imman tokko tokko uumamaan warra kaan caalaa xiqqaa waan ta’aniif yeroo hunda ulfaatina qaamaa suuta dabaluun yaaddoo ta’uu hin danda’u. Haa ta’u malee, ulfaatina qaamaa suuta dabaluun guddina fayya qabeessa daa’ima tokkoo yoo gufachiise, keessumaa waggaa jalqabaa yeroo sammuun isaanii guddachaa jirutti, yaala sirrii tahe kennuun barbaachisaa ta’uu danda’a. Yaaddoo ulfaatina daa’ima keessanii dabaluu ilaalchisee ogeessa fayyaa isaanii waliin mari’achuun barbaachisaa dha.

Ulfaatina qaamaa

Ulfaatina qaamaa dabaluu

Wantoota Ulfaatina qaamaa dabaluu irratti dhiibbaa geessisan

Wantoonni adda addaa ulfaatina qaamaa daa’ima tokkoo irratti dhiibbaa uumuu danda’u, isaanis oomisha aannan haadha, dandeettii daa’imni haala bu’a qabeessa ta’een harma hoosisuu ykn xuuxxoo (qaruuraan) hoosisuu, fi dhimmoota rakkoo fayyaa biroo kamiyyuu dabalata. Yoo daa’imni harma hoosistu ulfaatina qaamaa gaarii dabalaa hin jirre shakkite, qorannoo i fi deeggarsa argachuuf ogeessa kunuunsa fayyaa ykn gorsaa harma hoosisuu mirkanaa’e mariisisuun ni gorfama.

Ulfaatina qaama hir’isuu daa’imman reefu dhalatanii

Daa’imman reefuu dhalatan erga dhalatanii booda guyyoota 3-7 jalqabaa keessatti ulfaatina qaamaa %5-7 hir’isuun isaanii waanuma jiruudha. Ulfaatina qaamaa hanga %10 hir’isuun yeroo tokko tokko akka waan eegamuutti fudhatama, garuu akeektuu dabalataa harma hoosisuu barbaachisaa ta’uu agarsiisuu danda’a. Guyyoota jalqabaa keessatti ulfaatina qaamaa idileen sakatta’uun dhimmoota mudachuu danda’an kamiyyuu adda baasuu fi furuuf gargaaruu danda’a.

Goolaba

Yaadadhaa, ulfaatina qaamaa daa’ima keessanii dabaluu ykn guddina isaa ilaalchisee yaaddoo yoo qabaattan, yeroo hunda ogeessa eegumsa fayyaa qajeelfamaa fi deeggarsa dhuunfaa ta’e kennuu danda’u mariisisuun gaariidha.

Views: 27

Leave a Reply

Related Post