Wiirtuu dugdaa banaa tahee uumamuu akkamiin hambisuu dandeenyaa?

Wiirtuu dugdaa banaa uumame
The short URL of the present article is: https://childhealthexpert.com/d4ow

Sharing is caring!

Wiirtuu dugdaa banaa tahee uumamuu

Wiirtuu dugdaa banaa tahee uumamuu (NTD) jechuun mudaa dhalootaa sammuu fi lafee dugdaatti kan uumamu yoo ta’u, yeroo ulfaa gara jalqabaa wiirtuun dugdaa sirnaan cufamuu yoo dhabudha. Maatiin tokko daa’ima wiirtuun dugdaa banaa tahee uumame tokko yoo godhatan carraan daa’ima lammaffaa wiirtuu dugdaa banaa tahee uumame godhachuu parsantii 4 (4%) gahuu dandaha.

Advertisements

Wiirtuu dugdaa banaa tahee uumamuu hambisuu

Fooleetii haadha ulfaaf kennuu:-

  • Tajaajilli Fayyaa Hawaasaa Ameerikaa dubartootni ulfa ta’uu danda’an hundi guyyaatti fooleetii maaykiroogiraamii 400 (mcg) akka fudhachuu qaban yaada dhiyeesse, kunis Wiirtuu dugdaa banaa tahee uumamuu akka hin mudanneef gargaara jedha. Yaadni kun waggoota kurnan sadiif kan ture yoo ta’u, karoora ulfa fayya qabeessa ta’e argachuu keessatti qaama barbaachisaa dha.
  • Qorannoon akka agarsiisutti dabalata foolikii asiidii (Fooleetii) yeroo ulfaa fudhachuun (periconceptional folic acid supplementation) carraa gosa wiirtuu dugdaa banaa tahee uumamuu kan akka Ispaayinaa biifiidaa fi aneenseefaalii (Anencephaly) 50 % fi isaa ol ittisuu danda’a.
  • Foolik asiidiin gosa fooleetii Wiirtuu dugdaa banaa tahee uumamuu ittisuuf akka gargaaru agarsiifame qofaadha. Guyyaatti dabalata fooliik asiidii 400 mcg ol qabu fudhachuun Wiirtuu dugdaa banaa tahee uumamuu ittisuuf fooyya’aa ta’uu hin qabu. Kana kan gootu yoo hakiimni sababa haala fayyaa birootiin guyyaatti baay’ee fudhachuuf gorse qofa.
Foolik Asiidii

Fooleetii dubartoota ulfaaf

Tooftaa biroo:

Goolaba

Walumaagalatti, karaan bu’a qabeessa ta’e rakkoo wiirtuu dugdaa banaa tahee uumamuu ittisuuf, akkuma gareen fayyaa hawaasaa fi dhaabbileen yaalaa gorsanitti, dabalata fooleetii (foolik asiidii) dha.

 

“Sababoota fi rakkoolee banaa tahee uumamuu wiirtuu dugdaa” dubbisi.

Views: 17

Leave a Reply

Related Post